Aina Aguiló

ACORDS PONÈNCIA D’ESTUDI PER ELABORAR PACTE PER S’EDUCACIÓ

La participació dels ponents. Es fa una diferencia entre les compareixences davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports i les taules rodones davant la Ponència.

a. Les compareixences davant la Comissió es faran seguint els criteris que s’expressen:

– Les intervencions seran per un temps màxim de 30 minuts.
– Es concedirà un torn de paraula als membres de cada Grup Parlamentari a la Comissió per un temps màxim de 10 minuts.
– Les contestacions dels compareixents podran ser individualment o global, a la seva elecció, per un temps de 10 minuts.
– La darrera intervenció la durà a terme el compareixent a mode de conclusió.
– Se suggereix als compareixents que ens adrecin per email un currículum per fer la seva presentació i que es posarà en coneixement dels membres de la Comissió. Així mateix, es demana que els compareixents proposin algunes conclusions o propostes per a la seva inclusió a l’informe que se’n pugui derivar de la Ponència.

b. La celebració de taules rodones seguirà els criteris següents:

– Les intervencions seran per un temps màxim de 10 minuts i es faran de forma consecutiva.
– Es concedirà un torn de paraula a un membre de cada Grup Parlamentari present a la Ponència per un temps màxim de 5 minuts.
– Les contestacions dels compareixents es faran per un temps màxim de 5 minuts.
– Al final, intervendran els ponents a mode de conclusió per un temps màxim de 2 minuts.
– La coordinadora de la Ponència podrà concedir torns de paraula sobre el principi de l’equilibri de les intervencions segons el desenvolupament de la taula rodona.
– Se suggereix als ponents que ens adrecin per email un currículum per fer la seva presentació  i que es posarà en coneixement dels membres de la Ponència. Així mateix, es demana que els ponents proposin algunes conclusions o propostes per a la seva inclusió a l’informe que se’n pugui derivar de la Ponència.