Aina Aguiló

Ponencia Pacto Educativo Parlament Illes Balears

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de novembre de 2011, acorda, conformement amb s’acord adoptat per Ple de la cambra en sessió de dia 8 de novembre de 2011, de crear, en el si de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, una ponència d’estudi per tal d’assegurar la participació en l’elaboració del Pacte per l’Educació de totes les forces polítiques representades, així com la d’entitats i de persones expertes que es consideri convenient.

ACORDS DE LA PONÈNCIA D’ESTUDI PER TAL D’ASSEGURAR LA PARTICIPACIÓ EN L’EABORACIÓ DEL PACTE PER L’EDUCACIÓ DE TOTES LES FORCES POLÍTIQUES REPRESENTADES, AIXÍ COM LA D’ENTITATS I DE PERSONES EXPERTES QUE ES CONSIDERI CONVENIENT.

1. IDEA GENERAL: La intenció de la Ponència consisteix en presentar propostes per a un futur Pacte per l’Educació, pacte que es nodreix de les aportacions dels intervinents amb les compareixences davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports i amb les taules rodones que es faran davant la Ponència.

2. TEMES A TRACTAR:

1. Reflexions sobre l’educació en el segle XX-XXI en el món, Europa i Espanya

2. Pactes educatius, per a què  i perquè

3. Anàlisi de la situació educativa a les Illes Balears

4. Estudi dels diferents models educatius

5. L’Atenció a la diversitat

6. El tractament de les llengües en el sistema educatiu

7. Les infrastructures: el mapa escolar en el sistema educatiu

8. Les noves tecnologies aplicades a l’àmbit educatiu

9. La problemàtica social

10. La situació actual del professorat. Estatut del docent

11. La familia

12. L’alumnat

13. El Consell Escolar i els òrgans de participació

14. Els mitjans de comunicació

15. La reforma de la LOE